Governance

  • iedereen (publiek zichtbaar)

De programmamanager legt verantwoording af aan de stakeholders uit het Energieakkoord, die voor de zomer van 2015 gezamenlijk hebben besloten tot de feitelijke start van een ECE met de opgave en specificaties uit het advies van Pier Nabuurs. Het gaat om VNO-NCW MKB Nederland, FME, Platform Duurzame Huisvesting, VNG, UNETO-VNI en de ministeries van EZ, I&M en BZK.

Bij de start is nadrukkelijk gesteld dat het ECE eind 2016 wordt geëvalueerd op de vorderingen en ervaringen op dat moment. Stakeholders buigen zich eind 2016 over een advies van de programmamanager over de toekomst van het ECE. Dit wordt een ‘go/no go’ moment waarop besloten over de richting en de snelheid van het vervolg.

Tot die tijd voert de programmamanager driemaandelijks overleg met een begeleidingscommissie, waarin met deze stakeholders over de voortgang van het werkplan 2015-2016 wordt gesproken. Voor de uitvoering van het werkplan zijn middelen ter beschikking. De ministeries van EZ, I&M en BZK dragen zorg voor 50% van de totale ECE begroting, waaruit alle activiteiten bekostigd worden.

Het Rijk betaalt de inzet van de programmamanager en stelt via RVO.nl faciliteiten, financiële middelen en personele capaciteit voor het ECE team beschikbaar. Voorwaarde voor de rijksbijdrage is dat samenwerkingspartners over all de resterende 50% leveren, in de vorm van menskracht, financiën en/of faciliteiten.