Over het ECE

 • iedereen (publiek zichtbaar)

imageHet ExpertiseCentrum Energiebesparing (ECE) is een onafhankelijke, flexibele netwerk- en kennisorganisatie. Het ECE wordt ondersteund door een ECE team met leden, die parttime gedetacheerd zijn vanuit RVO.nl, maar werken in opdracht van de programmamanager ECE. Het gehele team groeit in 2016 naar bijna 4 fte. Het doel is bedrijven stimuleren om energie te besparen en efficiënter energie te gebruiken. Dit doet het ECE team door kennis toepasbaar te maken en samen met de netwerkpartners goede aanpakken te ontwikkelen. 

Achtergrond
Het ECE is voortgekomen uit het Energieakkoord voor duurzame groei (SER 2013). In april 2015 heeft Pier Nabuurs op verzoek van het ministerie van EZ een advies uitgebracht over de praktische invulling van deze afspraak. Per 1 augustus 2015 is het ECE van start gegaan. 

Doelgroep 'bedrijven'
De doelgroep ‘bedrijven’ betreft industriële sectoren, agro-sectoren, de dienstensector en de commerciële vastgoedsector. Ook (semi)overheden in hun rol als eigenaar of gebruiker van vastgoed vallen onder de doelgroep. Voor bedrijven met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh en/of een gasverbruik van boven de 25.000 m3 geldt op grond van het Activiteitenbesluit de verplichting energiebesparende maatregelen te treffen. In totaal betreft het circa 140.000 bedrijven met een jaarlijks primair energieverbruik van in totaal 750 PJ. Bedrijven met een energieconvenant vallen buiten de scope, maar kunnen wel gebruik maken van de kennis bij het ECE.

Doelgroep 'overheden'
Naast bedrijven bestaat de doelgroep ook uit provincies, gemeenten en hun regionale uitvoeringsdiensten, omdat zij toezicht houden op de naleving van regels over energiegebruik bij bedrijven. Daarnaast hebben overheden ook een voorbeeldfunctie voor het bedrijfsleven en vaak eigen energiebeleid, ook op het gebied van energiebesparing. Het ECE biedt overheden hierbij de helpende hand. Wat ondersteuning van de handhaving betreft opereert het ECE altijd in nauwe samenwerking met Infomil.

Samenwerkwijze
Samenwerking is het kernwoord in de werkwijze van het ECE team: samenwerking met partijen ‘in het veld’ die zelf al een actieve rol spelen, dan wel verantwoordelijkheid voelen om ondernemers aan te zetten tot energiebesparend gedrag. Deze ‘intermediaire organisaties’ zoals brancheorganisaties, overheden, marktpartijen, kennisleveranciers en regionale uitvoeringsdiensten kunnen ECE partner worden. Het ECE team en de partners (coalition of the willing) zijn samen de dragers van het ECE.

Activiteiten
Samenwerking binnen het ECE krijgt vorm in drie typen activiteiten:

 1. Pilotprojecten uitvoeren ('Stimuleren')
  Het ECE ondersteunt in 2015-2016 projecten van ECE partners, gericht op stimulering van energiebesparing bij doelgroepen. Het doel van het ondersteunen van deze ‘pilotprojecten’ is in eerste instantie om praktische ervaring op te doen met vernieuwende werkwijzen en communicatieboodschappen voor de doelgroepen van het ECE en de vormgeving van succesvolle samenwerking tussen het ECE team en intermediaire organisaties.
   
 2. Kennis ontsluiten
  Naast - en ter ondersteuning van - de stimulerende activiteiten wil het ECE tevens bestaande kennis, ervaringen en activiteiten van intermediaire organisaties ontsluiten. Het gaat dan om het samenbrengen, stroomlijnen, waar nodig toepassingsgericht maken en vervolgens etaleren. De kennisbank op deze website stimuleert ontwikkeling en verspreiding van eenduidige en consistente communicatieboodschappen door intermediaire organisaties. Het ECE logo ondersteunt de onafhankelijke uitstraling van deze kennis.
   
 3. Netwerken
  Het ECE team organiseert netwerkactiviteiten of sluit aan bij bijeenkomsten van intermediairs om partijen te enthousiasmeren en aan te zetten tot samenwerking en afstemming. Het ECE netwerk kan als voedingsbodem leiden tot vernieuwende werkwijzen, dienstverlening en producten in ‘de markt’.

Lees hier meer over de activiteiten die het ECE uitvoert. 

Governance
Het ECE wordt aangestuurd door stakeholders uit het Nationaal energieakkoord. Lees hier meer over de governance.