Pilot: Efficiënte aandrijvingen

  • iedereen (publiek zichtbaar)
Marketing Efficiënte Elektrische Aandrijvingen

 

Elektrische aandrijfsystemen zijn goed voor 70% van het energieverbruik in de industrie. Daar is energiewinst te behalen. De deelnemers aan het Kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijvingen (FEDA, UNETO-VNI) zoeken naar samenwerking om eindgebruikers in de ‘grote’ industrie bewust te maken van de besparingsmogelijkheden en ze aan te zetten tot actie. De pilot is erop gericht de opgedane inzichten door te vertalen naar eindgebruikers in het MKB. Energiebesparing bij deze ondernemers staat vaak niet hoog op hun agenda. Ze weten niet altijd wat mogelijk is en vinden het lastig om stappen te zetten.

De pilot betreft de ontwikkeling van een aanpak om de vraag naar efficiënte aandrijvingen bij eindgebruikers te vergroten. Er is geconstateerd dat de benodigde kennis beschikbaar is, dat de technieken voorhanden zijn en dat aanbiedende partijen in de startblokken staan. Tegelijkertijd geldt dat bij bedrijven er weinig aandacht is voor het onderwerp, dat men zich slechts mondjesmaat bewust is van de mogelijkheden en er daarom een groot besparingspotentieel onbenut blijft. 

 

Het project gaat uit van een ‘marketingaanpak’ die tot doel heeft het bewustzijn, de kennis over en de vraag naar oplossingen bij bedrijven te bevorderen.  Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van bestaande kennis, instrumenten en ervaringen. 

  

De invulling van het project is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

* Er bestaat nog onvoldoende inzicht in het actuele niveau van kennis en bewustzijn bij bedrijven, om een adequate aanpak te formuleren;

* De geldende efficiency-eisen op grond van Europese regels voor  elektromotoren dragen bij aan de introductie van efficiënte aandrijvingen ;

* De toepassing van efficiënte motoren is als ‘erkende maatregel’ opgenomen in het Activiteitenbesluit, wat naar verwachting zal leiden tot versterking van de handhaving;  

* Financiering lijkt een belangrijke drempel voor het nemen van maatregelen. Het project zou zich daarom ook moeten richten op het aanreiken van financieringsmogelijkheden;

* Voor aanbiedende partijen is er een belangrijke incentive om de in potentie grote markt te ontwikkelen; 

 

Doelgroepen

De pilot is gericht op bedrijven in de sectoren Textiel en Tapijt, Voedingsmiddelen, Chemie en Elektronica. Meer specifiek richt het project zich op de middelgrote ondernemingen en voornamelijk niet op de MJA en MEE-bedrijven. 

 

Daarnaast zijn de leveranciers van efficiënte oplossingen mede doelgroep van het project. Zij zijn uiteindelijk de partij die als direct belanghebbende de mogelijkheden onder de aandacht moeten brengen.  

 

Doelstellingen

De pilot heeft een drieledige doelstelling:

1. Het ontwikkelen en testen van een ‘marketing-aanpak’ om de vraag naar efficiënte aandrijvingen bij eindgebruikers te vergroten (creëren van bewustzijn) met gebruikmaking van beschikbare kennis en instrumenten bij de partners. Hier wordt bedoeld: het ontwerpen/toesnijden van de ‘boodschap’ op specifieke doelgroep(en), zodanig dat het appelleert aan de  motivatoren, belevingswereld en kennisniveau van de ontvanger. 

Doelgroep kan zijn een sector, een groep/niveau van mensen (algemeen management, technisch management), en de boodschap is ‘de voordelen van efficiënte aandrijvingen’ in brede zin.

2. Onderzoeken van de juiste marketing-technische aspecten om bovenstaande aanpak te verbeteren, te optimaliseren. Toe te spitsen op:

a. de (duurzame) boodschap zelf – welke duurzame aspecten biedt EEA, bv. concurrentievoordeel, less down-time, multiple benefits, technische argumenten, financiële argumenten;

b. voor welke functies/personen snijden specifieke argumenten hout – maw hoe kun je/zou je boodschappen kunne differentiëren;

c. hoe kun je de doelgroep beste benaderen, met welke instrumenten?

3. Monitoring en analyse + eindevaluatie: de ervaringen uit dit project kunnen worden benut om ook andere technische oplossingen op vergelijkbare wijze bij bedrijven onder de aandacht te brengen. 

 

Samenwerkingspartners

* Kennisnetwerk Efficiënte Aandrijvingen

* FEDA, brancheorganisatie voor aandrijven en automatiseren IJssel (OVIJ)

* Holland Pomp Groep

* Uneto-VNI

* Avans Hogescholen Breda

 

Resultaten:

  • Onderzoeksfase
  • Bedrijven hebben geen vraag
  • Studenten gaan nog rapporteren
Contactpersoon: Maarten van Werkhoven van Kennisnetwerk Efficiënte aandrijvingen.