Pilotprojecten Overzicht

  • iedereen (publiek zichtbaar)
Sprong Voorwaarts

De pilot van de provincie Gelderland, de Metaalunie en Stichting Adviescentrum Metaal bouwt voort op het Energieplatform, dat Gelderse bedrijven wil samenbrengen, enthousiasmeren tot energiebesparende maatregelen, ontzorgen en de projectmatige aanpak met gebruikte tools opschalen. 

De pilot gaat met name om de vraag welke drijfveren bedrijven hebben om wel of juist niet de keuze te maken om iets aan energiebesparing te doen.

Voor meer informatie zie pagina Sprong Voorwaarts

Contactpersonen: Gerard Wyfker van Koninklijke Metaalunie of Jeannette Levels-Vermeer van Stichting Adviescentrum Metaal.

 MKB Energy Check Up

De door het Energieadviescentrum ontwikkelde MKB energiescan heft een doorontwikkeling gekregen. Invullen van deze internettool door de MKB ondernemer leidt allereerst tot vergelijking in energieverbruik met soortgelijke bedrijven (benchmarking). Vervolgvragen leiden naar een lijst van mogelijke (erkende) maatregelen en een drietal offertes van installateurs. Genomen maatregelen komen in een database terecht die benaderbaar is door handhavers die bedrijven bezoeken in het kader van handhaving wet Milieubeheer. Om de gehele ‘keten’ compleet te maken wordt nagedacht over financieringsconstructies die MKB’ers ontzorgen (MKB energieabonnement, een soort ESCo).


De pilot heeft betrekking op de vraag welke communicatiestrategie succesvol in staat is om ondernemers aan te sporen tot energiebesparend gedrag.

Samenwerkingspartners: VNO NCW Midden, CCS adviesbureau, Gemeente Apeldoorn, Omgevingsdienst Veluwe IJssel, RVO en het ECE team.

Voor meer informatie zie pagina MKB Energy Check Up

Contactpersoon: Christiaan Lorist van VNO NCW Midden.

Marketing Efficiënte Elektrische Aandrijvingen
 
 Elektrische aandrijfsystemen zijn goed voor 70% van het energieverbruik in de industrie. Daar is energiewinst te behalen. De deelnemers aan het Kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijvingen (FEDA, UNETO-VNI) zoeken naar samenwerking om eindgebruikers in de ‘grote’ industrie bewust te maken van de besparingsmogelijkheden en ze aan te zetten tot actie. De pilot is erop gericht de opgedane inzichten door te vertalen naar eindgebruikers in het MKB. Energiebesparing bij deze ondernemers staat vaak niet hoog op hun agenda. Ze weten niet altijd wat mogelijk is en vinden het lastig om stappen te zetten.
 

Het idee was om een aanpak te ontwikkelen om de vraag naar efficiënte elektrische aandrijvingen bij eindgebruikers te vergroten. Uitgangspunt is een marketingaanpak waarbij de beschikbare kennis en instrumenten breed onder de aandacht worden gebracht.

Samenwerkingspartners: FEDA, Kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijvingen, Uneto-VNI, Green Deal partners, branches, RUD, provincie, eindgebruikers en het ECE team.

Voor meer informatie zie pagina Efficiente Aandrijvingen

Contactpersoon: Maarten van Werkhoven van Kennisnetwerk Efficiënte aandrijvingen.

Agro Energie en Klimaat

LTO wil graag voorbeeldbedrijven belichten, een pool met deskundigen objectieve kennis aanleggen en in samenwerking met Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) communiceren over de erkende lijsten met maatregelen die zich in 5 jaar terugverdienen. De pilot is bedoeld om te leren over (al dan niet) succesvolle samenwerking en boodschappen.

De primaire taak van deze pilot is het ontwikkelen van een aanpak waarmee agrarische ondernemers daadwerkelijk worden aangezet tot het nemen van energiebesparende maatregelen. Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van reeds beschikbare kennis, van de samenwerking met de RUD’s en van de bestaande kennisinfrastructu(u)r(en) van de sectoren. Denk aan de LTO Noord informatielijn, de website AgroEnergiek, het RVO netwerk met de RUD’s, Infomil en LTO Energie. Hiervoor wordt tevens een aantal hulpmiddelen (checklist, factsheets etc) ontwikkeld. In drie pilotregio's wordt aandacht aan de erkende maatregelenlijsten besteed en komen specifiek de volgende drie besparingsthema's aan bod: kostenefficiënt koelen en bewaren, warmte terugwinning veehouderij en verlichting in de melkveehouderij.

Samenwerkingspartners: LTO Noord, RUD's, brancheorganisaties, leveranciers, RVO, Infomil en het ECE team.

Voor meer informatie zie pagina Agro en Klimaat

Contactpersoon: Wouter Veefkind van LTO Noord.

Klimaatinstallaties

De Vereniging Leveranciers Luchttechnische Apparaten (VLA) heeft al veel energiebesparingsinstrumenten ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld bestekdocumenten voor het Rijksvastgoedbedrijf. De instrumenten appelleren aan het nut van een goed binnenklimaat en gezondheid in gebouwen (‘de waarde van lucht’) via luchttechnische apparaten. De pilot die VLA wil gaan uitvoeren gaat over het ontsluiten van kennis richting eindgebruikers. Hoe zorg je voor energiebesparing zonder dat het ten koste gaat van het binnenklimaat? Hoe krijg je eindgebruikers naar het kennisloket?

Voor meer informatie zie pagina Klimaatinstallaties

Contactpersoon: Remi Hompe van Vereniging Leveranciers Luchttechnische Apparaten.

Duurzaam Vastgoed

Het Platform Duurzame Huisvesting (PDH) is een onafhankelijk platform van partijen in de gehele vastgoedketen, waarbinnen samenwerking gestimuleerd wordt om zodoende de utiliteitsbouw te verduurzamen. Het PDH heeft de beschikking over een breed scala aan instrumenten. Door veranderde wet- en regelgeving (erkende maatregelenlijsten) en ontwikkelingen in de markt is nu een update noodzakelijk. Tegelijk bestaat de wens om de PDH achterban meer te activeren door het gebruik van de tools te stimuleren. De update en de activering zijn onderwerp van de pilot die PDH met ECE wil uitvoeren. 

Samenwerkingspartners in deze pilot betreft -naast het Platform Duurzame Huisvesting- de eigenaren en gebruikers van vastgoed, de installatie- en bouwbranche, het ESCo Netwerk en het ECE team.

Voor meer informatie zie pagina PDH

Contactpersoon: Thomas Piessens van Platform Duurzame Huisvesting.

Kennisbank Green Business Clubs

De Green Business Club (GBC) is een formule om bedrijven en gemeenten in een gebied te laten samenwerken in concrete projecten aan verduurzamen van de omgeving (‘van jezelf en van de buren’). Daartoe worden bijvoorbeeld bijeenkomsten georganiseerd voor projectmanagers van bedrijven in een gebied en worden bedrijven ondersteund bij het ontwikkelen van business cases. DGBC wil bij wijze van pilotproject een kennisbank ontwikkelen om bestaande kennis, projecten, business cases en best practices te borgen en deze te voorzien van een goede zoekmachine voor zowel bestaande, als nog op te richten GBCs. De lancering van de kennisbank staat gepland voor het najaar van 2016.

Samenwerkingspartners zijn Dutch Green Building Council (DGBC), Platform Duurzame Huisvesting, Green Business Club NL, lokale partijen en het ECE Team.

Ondertekening van de intentieverklaring vond plaats op 3 februari 2016.

Voor meer informatie zie pagina GBC

Contactpersoon: Niek Stukje van Dutch Green Building Council.